Резерват Чупрене
Симеон Донов

Резерват Чупрене

Рейтинг

Биосферен резерват "Чупрене" е строго охранявана, защитена територия, с площ 1451,99 хектара, разположен по билото и североизточните склонове на Чипровска планина и Западна Стара планина, в землището на село Чупрене, край Чупренска река. В близост до резервата се намират прочутите Белоградчишки скални образувания.

 

Това е един от най-големите биосферни резервати у нас, който съхранява ценно природно богатство - най-северните ни иглолистни гори. Средната възраст на иглолистните насаждения е над 110 години и те заемат 68,6 % от територията на резервата. Обявен е за резерват през 1973 г. от Комитета за опазване на природната среда при министерски съвет, а четири години по-късно, през 1977г. "Чупрене" е включен в списъка на биосферните резервати по програма "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

 

Почти цялата му площ, около 90%, е покрита с иглолистни, широколистни и смесени гори от смърч, ела, обикновен бук, планински явор и бяла бреза, а останалата част е заета от високопланински пасища, каменни реки и незаселени участъци. Освен с пищната растителна покривка, приоритетно заета от вековни смърчови гори, биорезерват “Чупрене” се отличава и с разнообразна фауна. 

 

В пределите му са регистрирани 68 вида птици, 53 вида бозайници, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Резерватът обитават едни от най-атрактивните птици в България – земеродното рибарче, синият скален дрозд и синята гарга. Срещат се още черен щъркел, червена каня, ловен сокол, планински кеклик, бухал и забулена сова, както и белошипата ветрушка и ливадния дърдавец, които са световно застрашени видове.Тази пъстрота от пернати се дължи и на факта, че един от основните прелетни пътища прекосява въздушното му пространство. В биосферния резерват "Чупрене" се е запазила единствената популация на глухар в България. Сред бозайниците на резервата се срещат включените в Червената книга видра, златка и вълк. Срещат се още сърна, благороден елен, дива свиня. През 1986 г. около резервата е обявена буферна зона с площ 542,3 ха с цел ограничаване и намаляване на антропогенното въздействие върху екосистемата.

 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК