Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ

WWW.BG-GUIDE.ORG

 

 

I.     За нас

 

1.    За Портала

 

BG-Guide.org е интернет страница, на която можете да откривате забележителности, обекти, места за настаняване и хранене, атракции, събития и друга интересна и полезна информация, свързана с туризма в България. Потребителите могат да се свързват директно с места за настаняване, туроператори, екскурзоводи или други доставчици на туристически услуги и да заявяват ползване на предлаганите от тях услуги. BG-Guide.org („Сайтът“) се притежава и управлява от Национален Туристически Клъстер „Българският Пътеводител“.

 

2.    За НТК

 

Национален Туристически Клъстер „Българският Пътеводител“ е сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно законите на България, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1303, ж.к. Зонa Б-5, бл. 10, вх. Б, ет. 3, вписано в СГС с ф.д. № 307/2013, БУЛСТАТ 176488025 („НТК“). НТК е вписан в Електронния регистър на Администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 391318.

 

3.    Контакт с нас

 

Ние се стремим към диалог и активно сътрудничество с нашите потребители. Ако имате коментари, предложения или забележки, моля да се свържете с нас на посочените по-долу адрес,  телефон и имейл адрес:

 

Адрес:                   България, гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 26 Е, офис 2

Тел:                     +359 (0) 2 850 50 09

Email:                   support@bg-guide.org

 

 

II.    Приемане на Общите условия. Декларации на потребителите и посетителите

 

1.    Приемане на Общите условия

 

С посещението на Bg-guide.org или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Bg-guide.org, Вие („Потребителят“) давате изрично, неотменимо и безусловно съгласие с настоящите Общи условия за потребители и посетители на Bg-guide.org („Общите условия“), включително, но не само с:

•     Правилата за ползване на сайта,

•     Политиката за защита на личните данни и поверителност,

•     Политика за защита на авторски и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост. Лицензионно споразумение, Условия за ползване на съдържание

•     Правилата на Общността,

•     Условията за носене на отговорност от страна на НТК и др.

 

Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия, както и с някоя от политиките, условията и правилата по-горе, моля преустановете незабавно използването нас Сайта и на всички функции и услуги, които се предлагат на него. В случай че не спазите това указание, НТК не носи отговорност за каквито и да било претенции от Ваша страна, включително при възникнали евентуални вреди в тази връзка.

 

2.    Декларации на потребителите и посетителите

 

С посещението на Bg-guide.org или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Bg-guide.org, Вие декларирате изрично, неотменимо и безусловно, че:

 

•     сте на 14 или повече години, а в случай че нямате навършени 18 години, че ползването на Сайта е със съгласието на родител или настойник, който е запознат с характеристиките на Сайта и неговото съдържание;

•     сте се запознал/а и се съгласявате изрично с настоящите Общи условия, включително с Политиката за защита на личните данни и поверителност,

•     ще спазвате Правилата на Общността и Политиката за защита на авторските и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост и условията за публикуване и ползване на съдържание,

 

III.   Потребители на сайта. Профили

 

1.    Използване на Сайта

 

Потребители на Сайта са всички физически и/или юридически лица, които посещават или попадат на сайта Bg-guide.org или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и използват по какъвто и да било начин продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Bg-guide.org.

 

2.    Възрастови ограничения

 

Физическите лица, потребители на Сайта, могат да бъдат само лица, навършили 18 години. Сайтът може да бъде използван и от лица, навършили най-малко 14 години, но само и единствено със знанието и със съгласието на техен родител или настойник, който се съгласява с настоящите Общи условия. Лица под 14-годишна възраст не могат да използват Сайта.

 

3.    Регистрация и създаване на профили

 

За достъп до някои функции на Сайта трябва да създадете свой профил в Bg-guide.org. При създаване на профила си трябва да предоставите вярна, точна и пълна информация за себе си. Потребителите нямат право да използват чужд профил без разрешение или да предостяват неистинска, невярна или неточна информация, както и да се представят за други лица.

 

Възможна е регистрацията в Сайта чрез профил от друга социална мрежа или подобен сайт, например Facebook, Google и т.н. В този случай правилата за създаване и използване на профил важат аналогично.

 

При регистрация в Сайта Потребителите избират потребителско име (User name) и парола (Password), попълват електронен адрес и други данни за себе си, като в допълнение имат възможност да посочат допълнителна информация за себе си, своите интереси, предпочитания и др. Подробности за личната информация, която следва да предоставите за регистрирането и ползването на Сайта, може да намерите в Политиката за защита на личните данни и поверителност. 

 

Потребителите на Сайта са задължени да посочват истинските си имена и действителна информация за себе си, както и актуалните си имейл адреси. В случай на промяна на имейл адрес или други контактни данни, за което НТК не бъде надлежно уведомен, всички съобщения, изпратени на посочения (имейл) адрес, ще се считат за надлежно получени от съответния Потребител.

 

С оглед запазване на сигурността и автентичността на Сайта, с използването на Bg-guide.org Потребителите се задължават:

 

•     да предоставят вярна, точна и истинска информация за себе си, като нямат право да посочват невярна, неточна или неистинска информация, нито пък да създават акаунт за някой друг освен себе си без разрешение;

•     да не използват потребителски имена, които са дискриминационнн, нецензурни, призовават към верска или расова ненавист или насилие или противоречат по друг начин на закона или добрите нрави;

•     да не използват потребителски имена или друга подобна идентификация, които не се тясно свързани с реалното име на Потребителя, за които нямат права и/или за които знаят или би трябвало да знаят, че изключително право да ги използват имат други лица, напр. съществуващи търговски марки, наименования на групи или други;

•     да не да създават повече от един личен акаунт. Това правило не се отнася при създаване на акаунт на Група (вж. по-долу);

•     в случай че акаунтът им бъде прекратен поради нарушения на настоящите Общи условия, да не създават друг без изричното разрешение на НТК;

•     да не използват профила си в Сайта за извличане на печалба (освен в изрично разрешените случаи, напр. при Бизнес-потребителите);

•     да поддържат информацията за контакт вярна, точна и актуална;

•     да пазят в тайна своята парола или друг идентифициращ знак, както и да не споделят паролата си с никого, както и да не извършват каквито и да било други действия, които могат да застрашат сигурността и/или автентичността на техния профил. Имайте предвид, че служител на НТК никога не би попитал за вашата парола;

•     да не прехвърлят профила си на никого без предварително да получават писмено разрешение от НТК за това;

 

В случай че Потребител избере потребителско име или друга подобна идентификация за своя профил, която счетем за неуместна поради нарушение на правилата на настоящите Общи условия, НТК си запазва правото да го/я премахне и/или възстанови тази, която считаме за правомерна и/или подходяща (например, когато собственик на търговска марка претендира за потребителско име, използвано от друг в противоречие на настоящите Общи условия).

 

Всеки Потребител носи пълна отговорност за дейността, която се извършва чрез неговия профил. В случай че забележите нарушение на сигурността или неразрешено използване на Вашия профил трябва незабавно да уведомите Bg-guide.org за това.

 

Bg-guide.org не носи отговорност за загуби, причинени от всяко неоторизирано използване на Вашия профил. При виновно нарушение на правилата на настоящите Общи условия и нарушаване на правата или законните интереси на трети лица е възможно да носите отговорност за вреди или пропуснати ползи в резултат на това нарушение.

 

4.    Видове потребители

 

Многообразието на Сайта позволява ползването му от различни типове Потребители. По-долу са посочени накратко основните типове Потребители, които могат да използват Сайта в съответствие със своята регистрация и съответните функционалности и/или услуги.

 

a)    Индивидуални Потребители

 

Индивидуалните потребители създават своите профили в Сайта. Те имат възможност да качват съдържание, да комуникират помежду си посредством комуникационните канали, да гласуват за съдържание в Сайта. Информацията, която Индивидуалните потребители посочват за себе си и използват в профилите си, се използва като критерии за "Търсачката за потребители". Например: Когато се търси китарист в търсачката в резултатите ще излязат потребители написали "Китара", като инструмент, на който свирят. Достъп до профилите на Индивидуалните потребители имат всички Потребители на Сайта, освен Посетителите.

 

b)    Бизнес потребители

 

Физически или юридически лица, които желаят да регистрират свой бизнес обект могат да се регистрират като Бизнес потребители. Такива могат да бъдат както търговци по смисъла на Търговския закон – еднолични търговци или търговски дружества, и кооперации, така също и други физически или юридически лица. Бизнес потребители могат да качват съдържание и комуникират с други Потребители по предоставените от Сайта методи и канали при спазване на изискванията на Общите условия. Бизнес потребителите могат да публикуват съдържание, да ползват други функции на Сайта, както и да използват платените услуги на Bg-guide.org (обяснени по-надолу).

 

За регистрация на Сайта като Бизнес потребители търговските дружества посочват седалище и адрес на управление, ЕИК, номер по ДДС (когато е приложимо) и др., а останалите юридически лица – съдебно решение за регистрация, БУЛСТАТ номер и други идентифициращи данни. Юридическите лица се представляват от техните законни представители или надлежно упълномощени лица. 

 

По свое усмотрение НТК може да изисква предоставянето на съответни документи удостоверяващи регистрацията и правния статус на Бизнес потребител, съответно представителната власт на представляващите го лица. 

 

Бизнес-потербителите са задължени да предоставят достоверна лична информация до администраторите на bg-guide.org.

 

c)    Посетители

 

Посетителите използват Сайта и достъпните за тях услуги и информация, без да създават свой профил и да се регистрират като Индивидуални потребители. Поради спецификата на Сайта достъпът на Посетителите до определени функционалности, напр. публикуване на коментари, рейтинги и др., е ограничен.

 

5.    Политика за закриване на профила и премахване на съдържание

 

Bg-guide.org може при определени обстоятелства да прекрати достъпа на Потребителя до Услугата и/или да закрие профила му/й, включително, но не само в следните случаи:

•     при злоупотреба с чужд профил или лични данни,

•     при посочване на неверни данни за регистрация в сайта,

•     при нарушаване на правилата на настоящите Общи условия,

•     при проповядване на омраза или дискриминация на расов, религиозен, етнически, полов, социален или друг признак,

•     качване на неподходящо съдържание,

•     нарушение на авторски или сродни права и/или друга интелектуална или индустриална собственост,

•     в други случаи, в които запазването на профила е несъвместимо с ценностите или интересите на НТК.

 

Bg-guide.org си запазва правото да решава дали съдържанието нарушава тези Общи условия и в частност Правилата на Общността. Bg-guide.org може по всяко време, без предизвестие и по свое усмотрение, да премахне такова съдържание и / или да прекрати профила на Потребителя за качване на такъв материал в нарушение на настоящите Общи условия.

 

IV.  Функции и услуги, предоставяни от Сайта

 

1.    Услуги и функционалности, предлагани от Сайта

 

Потребителите и Посетителите могат да се възползват от всички услуги, функции, системи и т.н. на Сайта, при условие че имат достъп до тях. Най-общо функциите и услугите, предлагани от Сайта могат да бъдат разделени, както следва:

 

a)    Търсене на обекти, събития и друго съдържание в Сайта

 

Информацията, налична на Сайта, може да бъде обект на сортиране и търсене от страна на Потребители и Посетители.

 

b)    Система за рейтинги и коментари

 

Индивидуалните потребители и Посетителите могат да оценяват посетени от тях туристически или бизнес обекти по предварително определени критерии, както и да публикуват коментири относно престоя и впечатленията си. Коментарите следва да отговарят на правилата за публикуване на съдържание по-долу.

 

c)    Публикуване на съдържание – снимки, клипове и др.

 

Потребителите могат да публикуват съдържание с туристическа насоченост, вкл. да предлагат обекти, да публикуват снимки и видеоклипове и др. Публикуването на подобно съдържание следва да отговарят на правилата за публикуване на съдържание по-долу. Съдържанието, публикувано от Потребителите, става публично от момента на публикуването му.

 

d)    Планиране на пътуване чрез т.нар. триппланер

 

Потребителите могат да използват инструмента за планиране на почивката чрез т.нар. „триппланер“, като отбелязват обекти, дати и посочват допълнителна информация за пътуването си. Създаденият маршрут може да остане „скрит“ или да бъде публикуван, т.е. да бъде достъпен за останалите Потребители и Посетители на Сайта.

 

e)    Създаване на събитие

 

Потребителите могат да публикуват информация за събития, които те организират, като посочат дата, час, място на провеждане, описание на събитието и друга необходима информация. Обявата се публикува в модул „Събития“ на Сайта заедно с други събития.

Събитието може да е публично или частно, като създателят на събитието може да покани и други Потребители, вкл. чрез сортиране по интереси. С регистрацията в Сайта Потребителите се съгласяват изрично, че могат да бъдат канени по подобен начин на събития. Обявата за събитие е с продължителност от момента на публикуване до датата и часа на събитието, след което се прехвърля в страница "Минали Събития", откъдето отново е достъпна.

 

f)     Създаването и поддържане на профил като Бизнес-потребител

 

Създаването и поддържането на профил като Бизнес-потребител е безплатно. Някои допълнителни услуги за Бизнес-потребителите, вкл. такива с рекламна и/или информативна цел, могат да бъдат ползвани само срещу заплащане.

 

Ползването на платени услуги се осъществява само при сключване на стандартизиран Рамков договор за рекламни и маркетингови услуги на интернет-страницата BG-GUIDE.ORG между съответния Бизнес потребител и НТК. Текстът на Договора за ползване на услуги, предоставяни на Bg-guide.org може да бъде намерен тук.

 

За допълнителна информация можете да изпратите запитване на имейл адрес: support@bg-guide.org.

 

2.    Правила за публикуване на съдържание. Ограничения

 

a)    Правила за публикуване на съдържание

 

Всеки Потребител, с изключение на Посетителите, има право да публикува съдържание при спазване на изискванията на настоящите Общи условия и приложимото законосателство.

Публикуване на съдържание с комерсиална цел може да бъде публикувано само и единствено от Бизнес потребители при условията на настоящите Общи условия и приложимото законосателство, като за определени платени услуги се изисква и сключването на съответен договор с НТК.

Bg-guide.org има правото, но не и задължението, да следи съдържанието на Сайта и Микросайтовете по всяко време, включително всички чатове и форуми, в съответствие с настоящите Общи условия и всички оперативни правила, установени от Bg-guide.org, както и спазване изискванията на приложимото законодателство. Без да ограничава гореизложеното, Bg-guide.org има правото, но не и задължението, да премахне всеки материал, който Bg-guide.org сметне, че е в нарушение на Общите условия или приложимото законодателство или е по друг начин неподходящ.

 

b)    Ограничения за публикуване на съдържание

 

Потребителите се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че НТК запазва правото си да откаже публикуване или да премахне от Сайта съдържание, за което е на мнение, че противоречи на приложимото законодателство, на добрите нрави, етични кодекси и/или други възгледи и принципи, поддържани от НТК.

 

НТК има право да откаже публикуването или да премахне от Сайта обяви, реклами или друго информационно или рекламно съдържание включително, но не само в следните области:

 

•     Аборти

•     Алкохол

•     Апели за набирането на парични средства

•     Застрашени видове

•     Здравеопазване и лекарства

•     Казина и хазарт

•     Насилствени сексуални актове или такива с непълнолетни

•     Незаконни наркотици

•     Незаконни продукти и услуги

•     Незаконно хакерство

•     Оръжия

•     Реклами с политическа насоченост

•     Сексуални услуги за пълнолетни

•     Търговски санкции

•     Тютюневи изделия

•     Устройства за движението по пътищата – напр. антирадари и др.

•     Фалшифицирани документи

•     Финансови услуги

•     Фойерверки.

Във всеки случай, когато НТК има съмнение относно законосъобразността на Обява или друго съдържание, НТК може да преустанови публикуването й по свое усмотрение, като Потребителите, съотв. Бизнес потребителите няма и няма да имат каквито и да било претенции или искове за вреди или пропуснати ползи.

 

Потребителите и Бизнес потребителите отговарят за всички вреди, претърпени от НТК във връзка с публикуването на Обява или друго рекламно или информационно съдържание, което не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия, включително, но не само при искове от трети лица, съдебни, административни или административно-наказателни мерки и процедури и др.

 

3.    Изменения на функции и/или Услуги

 

Bg-guide.org има правото по всяко време да променя или да преустановява какъвто и да е аспект или характеристика на Сайта. Освен това, по свое усмотрение Bg-guide.org може да прекрати разпространяването на каквато и да е информация, може да промени или елиминира всеки метод на предаване на сигнала, както и да предприема всички и всякакви промени, изменения, допълнения, спирания, прекратявания и други действия със съдържанието, функционалностите, услугите и други характеристики на Сайта или част от него.

 

V.    Правила на Общността

 

Ние правим всичко възможно да запази сигурността на Сайта, но за съжаление не можем да я гарантираме без Вашето съдействие. Ние се нуждаем от помощта на Потребителите, за да запазим Bg-guide.org надежден и безопасен, като в тази връзка Потребителите са задължени да спазват следните Правила на Общността:

 

•     да не публикуват неоторизирани търговски съобщения (спам) в Сайта;

да не събират съдържание или информация като  използват автоматизирани средства (като ботове, роботи, паяци, или скрепери и др.) без предварително разрешение от НТК;

•     да не участват в незаконен мултилевъл маркетинг, финансови пирамиди и др.;

•     да не качват вируси или друг зловреден код;

•     да не изискват информация за вход или достъп до чужди акаунти;

•     да не тормозят, сплашват или оказват психически или друг натиск върху друг Потребител;

•     да не публикуват съдържание, разкриващо или призоваващо към насилие, дискриминация, омраза, заплаха за живота и здравето на трети лица, с порнографски или вулгарен характер или което противоречи по друг начин на закона или добрите нрави;

•     да не публикуват информационно или рекламно съдържание, което противоречи на изискванията съгласно приложимото законодателство и настоящите Общи условия;

•     да не използват Сайта за каквато и да било незаконна или неправомерна дейност

•     да не предприемат нищо, с което биха могли да навредят на доброто функциониране или външния вид на Bg-guide.org, както и на имиджа, репутацията или на други права и законни интереси на НТК и другите Потребители на Сайта, особено Бизнес потребители;

•     да не улесняват или поощряват каквито и да било нарушения на Общите условия;

•     да спазват Общите условия и всички приложими закони;

 

Въпреки, че предлагаме правила за поведението на Потребителите, ние не контролираме техните действия и не сме отговорни за съдържанието или информацията, която Потребителите публикуват на Сайта. Ние не сме отговорни за каквото и да било обидно, неуместно, неприлично, незаконно или друго неподходящо съдържание или информация, на което може да попаднете на Сайта. Ние не сме отговорни за поведение, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител.

 

VI.  Политика за защита на личните данни и поверителност

 

1.    Защита на личните данни

 

Ние оценяваме високо оказаното доверие да изберете Bg-guide.org за Ваша туристическа онлайн платформа. Ние гарантираме, че сме осигурили пълна неприкосновеност, надеждна и постоянна защита на личните Ви данни (включително и на данните от кредитната Ви карта, в случай че извършвате плащания от и чрез Сайта).

Защитата на личните данни се прилага за всички функции и услуги, независимо от това, дали се ползват или са онлайн достъпни на други компютърни платформи или устройства.

 

2.    Събиране на информация

 

Когато се регистрира на Сайта, Потребителят попълва онлайн формуляр, съдържащ минимално необходими данни за себе си, съответно за Групата, която администрира и/или компанията, която представлява. Предоставянето на пълна и точна информация е необходимо за регистрацията на Потребител в Сайта и съответно ползване на неговите функционалности и/или услуги. Потребителите са задължени да предоставят верни, точни и актуални лични данни. 

Информацията, която Потребителите следва да предоставят за регистрацията и ползването на Сайта, се състои най-общо от следните лични данни и друга информация:

 

a)    За Индивидуални потребители

•     имена (физически, юридически и Username),

•     данни за локация (адрес, google maps),

•     контактни данни (адрес на електронна поща и телефон),

•     информация за интереси и предпочитанияв областта на туризма и др.

 

b)    Фирмена информация

•     ЕИК/БУЛСТАТ,

•     МОЛ,

•     Фирмен уебсайт,

•     адрес на електронна поща,

•     Регистрационен № по ДДС,

•     описание на предоставяни дейности и услуги,

•     реклами,

•     друга фирмена информация.

 

3.    Цели за обработка на личните данни

 

Информацията, която се изисква от Потребителите, е само и единствено с оглед пълно и адекватно предоставяне на нашите услуги, като в частност ни е необходима за следните цели:

a)    Създаване и поддържане на профила

 

За да Ви предоставим пълноценно ползване на функционалностите и Услугите, предлагани от Сайта, ние се нуждаем от минимална информация, без която не бихме могли да осигурим автентичността на създаваните профили.

 

b)    Надеждна комуникация между Потребителите

 

За осигуряването на надеждна комуникация между НТК и Потребителите, както и между самите Потребители, е необходимо предоставянето на точни и актуални контактни данни. Уверяваме Ви, че контактната информация ще се ползва само и единствено за целите на предоставянето на Услугата и няма да бъде предавана на трети лица без Ваше съгласие.

c)    Търсене по различни критерии сред Потребителите на Сайта

 

Публикуваната информация, включително когато представлява лични данни, може да бъде използвана като критерий за търсене на Индивидуални потребители и Бизнес потребители.

d)    Социологически и маркетингови проучвания

 

Предоставените от Вас лични данни могат да бъдат използвани за извършване на социологически и/или маркетингови проучвания, включително с оглед подобряване на предлаганото от нас качество на Услугата и усъвършенстване на Сайта. НТК има право да използва услугите на трети лица за извършване на подобни социологически и/или маркетингови проучвания, за което с ползването на Сайта Потребителите се съгласяват изрично.

В случай че не желаете личните Ви данни да бъдат обработвани по реда на настоящата точка, имате право да заявите Вашия отказ на следния електронен адрес support@bg-guide.org. Възможно е в резултат на този отказ да нямате достъп до пълните функционалности на Сайта.

 

e)    Изпращане на бюлетини и друга информация

 

Ние Ви предоставяме възможността да се абонирате за нашия бюлетин или да получавате рекламни съобщения, както и друга информация от нас (отнасяща се до нашите продукти и услуги или до тези на нашите бизнес партньори). Ако не желаете да получавате нашия бюлетин и/или други рекламни съобщения, можете да кликнете върху линка за отказване от абонамента. С регистрацията си като Потребител Вие предварително давате изричното си съгласие за получаване на рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на НТК и/или негови партньори.

 

4.    Изрично съгласие за обработка на личните данни

 

С посещението на Bg-guide.org или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Bg-guide.org Потребителите изрично заявяват, че:

 

•     им е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД),

•     запознати са с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на предоставяните услуги (безплатени или платени),

•     уведомени са, че могат да упражнят правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с ползване на Сайта,

 

С посещението на Bg-guide.org или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Bg-guide.org Потребителите дават своето недвусмислено и безусловно съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД:

 

•     НТК и оправомощени от него лица да обработват предоставената от Потребителя информация, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД,

•     лични данни и друга предоставена от Потребителя информация, да се предоставят за обработване от трети лица при спазване на изискванията на ЗЗЛД,

•     лични данни и друга предоставена от Потребителя информация, да се съхраняват и предоставят за обработване в страна-членка на ЕС или ЕИП, както и в трети държави при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

5.    Право на достъп и право на коригиране на събраните данни 

 

С попълването на данните в съответните формуляри Потребителите декларират изрично, че предоставените данни са верни, пълни, точни и актуални. В случай че установи, че предоставените данни са неверни, неточни или непълни, НТК има право да изиска предоставяне на верни, точни и пълни данни от съответния Потребител.

Вие винаги имате правото да преглеждате личните данни, които сте ни предоставили. Можете да изискате Вашата личната информация, като изпратите имейл на следния адрес: support@bg-guide.org. Моля, в полето "Относно" на Вашия имейл да въведете следното - "request personal data" (искане за лични данни).

Всеки Потребител може да коригира предоставените данни и да иска отстраняване на евентуални несъответствия. Ако личните Ви данни са грешни, ние ще ги променим след Ваше искане. Можете също така, да поискате от Bg-guide.org да премахне личните ви данни от базата данни, като ни изпратите имейл на горепосочения адрес.

 

6.    Администриране и обработване на лични данни

Потребителите следва да имат предвид, че НТК е вписано в Електронния регистър на Администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни и спазва стриктно Закона за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове.

В тази връзка НТК:

•     събира лични данни на Потребители само и единствено за определените по-горе цели и пълноценното предоставяне на функционалностите и услугите на Сайта;

•     ще обработва събраните лични данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно;

•     няма да обработва събраните лични данни на Потребителите по начин, несъвместим с целите на тяхното събиране

•     поддържа личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват;

•     съблюдава стриктни процедури по сигурността за предотвратяване на злоупотреби с лични данни и неоторизиран достъп.

 

VII. Поверителност, съхраняване на и достъп до информация

 

1.    Публични комуникации

 

Потребителите се съгласяват изрично, че всички дискусии, коментари и / или други съобщения, публикувано съдържание или комуникация представляват публични комуникации. Bg-guide.org няма контрол върху съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в Общността, и следователно, Bg-guide.org не носи каквато и да било отговорност по отношение на Общността, Потребителите и трети лица за всички последствия, произтичащи от участие на Потребителите в Общността, включително за евентуално неподходящо съдържание. Всяка комуникация, която Потребителят публикува в Bg-guide.org (независимо дали в чатове, дискусионни групи, табла за съобщения или по друг начин) се счита за неповерителна. Ако определени уеб страници в Bg-guide.org са поверителни, този факт ще бъде отбелязан върху тези страници. С публикуването на коментари, съобщения или друга информация на Сайта или всеки микросайт, Потребителите дават право на Bg-guide.org да ги използва при промоции, реклама, проучване на пазара или всички и всякакви други законни цели.

 

2.    Автоматични средства за събиране и обработване на данни

 

За целите на предоставяне и подобряване на нашите Услуги и обслужване, ние използваме или бихме могли да използваме следните автоматични средства за събиране на данни, наричани "Non-PII" или данни, които не са лични:

•     временни и постоянни „бисквитки” (cookies)

•     оторизирани от трети страни „бисквитки” (cookies)

•     уеб-отметки (web beacons)

•     IP адрес

•     вид на браузър

•     интернет доставчик (ISP)

•     уникален идентификационен номер на устройството, операционна система и географска ширина/дължина (за потребителите на нашите услуги чрез мобилни устройства)

•     други методи за събиране на данни.

Посочените данни са необходими за проследяване на поведението на Потребителите, за подготвянето на специфични или специални оферти или реклами, както и за наблюдение и записване на посещенията и използването на Сайта или негови микросайтове.

 

3.    Съхраняване на и достъп до информация

 

С посещението на Bg-guide.org или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Bg-guide.org Потребителите дават своето изрично и безусловно съгласие НТК да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя, включително, но не само чрез автоматичните средства за събиране и обработване на данни по т. 2 по-горе.

 

Всеки Потребител може изрично да откаже съхраняването или достъпа до информацията, като в този случай следва да отчита възможността да му бъде отказан достъп до Сайта. При въпроси относно съхраняваните в крайното устройство на Потребителя данни, не се колебайте да се свържете с нас на следния електронен адрес: support@bg-guide.org.

 

VIII.        Политика за защита на авторски и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост. Условия за публикуване и ползване на съдържание. Лицензионно споразумение

 

НТК си поставя като приоритет защитата на авторските и сродните им права и друга интелектуална и индустриална собственост в съответствие с приложимото законодателство и етични норми.

 

1.    Интелектуална и индустриална собственост на НТК

 

НТК изгражда, поддържа и развива Сайта и неговите микросайтове, като самостоятелно или чрез трети лица създава софтуерен код, дизайн, графично оформление, литературни, музикални, аудио-визуални, фотографски, художествени произведения, публикува новини и друго информационно съдържание, създава бази-данни, извършва преводи на съдържание и др. НТК урежда правата върху посочените обекти със съответните автори или разработчици. Bg-guide.org e собственик и на авторското право в избора, координацията, подредбата на съдържанието на Сайта, както и на съществуващата база-данни.

 

Имената под някои от снимките на Сайта указват техните автори – фотографи, които предоставили на НТК права за ползването на снимките. Предоставеното право на ползване не засяга авторството на фотографите и не ограничава по никакъв начин техните авторски или сродни права. Въпреки това, НТК си запазва правото да предприема действия за защита на тези произведения от непозволени действия от страна на трети лица.

 

За всички трети лица, вкл. Потребители на Сайта, всичко, намиращo се на Сайта и на микросайтовете, се счита за изключителна интелектуална и/или индустриална собственост собственост на НТК и/или свързани с него лица, освен ако изрично не е посочено друго или от обстоятелствата е видно, че върху тези обекти права имат други лица. Изключителната интелектуална и/или индустриална собственост собственост на НТК, защитена съгласно предходното изречение включва както софтуерния код на Сайта и микросайтовете, така и дизайна, графичното оформление, всички литературни, музикални, аудио-визуални, фотографски и художествени произведения, новини и друго информационно съдържание, бази-данни, преводи на съдържание, марки, лога, наименования, патенти, географски означения и указания и др. обекти на авторско право и сродните му права, както и друг вид интелектуална и/или индустриална собственост. Bg-guide.org не е задължен да указва и маркира дали определено съдържание е обект на авторски права или търговска марка, като при липса на индикация се счита, че съдържанието е обект на такива права.

 

Всяко копиране, използване, разпространение, предаване и препредаване, публикуване, свързване, deep linking, търговска експлоатация или друга промяна или използване на каквато и да било част Сайта или някой от микросайтовете без изричното писмено съгласие на НТК е строго забранено. Потребителят не може да модифицира, публикува, предава, да участва в прехвърляне или продажба, създаване на производни произведения или по някакъв начин да използва всяка част от съдържанието или части от него.

 

В случаите, изрично посочени в Закона за авторското право и сродните му права („ЗАПСП“) Потребителят може да тегли, копира, принтира и ползва по друг начин материали и съдържание от Сайта за лична употреба. Ако е разрешено копирането, разпространението или публикуването на материали с авторски права, не трябва да се нанасят каквито и да било промени в текста или другото съдържание и задължително се посочва Bg-guide.org като източник и НТК като правоносител. Потребителят признава/потвърждава/приема, че той / тя / не придобиват никакви права на собственост чрез изтеглянето на материали с авторски права.

 

Всяко нарушение на тази политика може да доведе до нарушения, обвързани с авторско право, търговска марка или друго нарушаване на интелектуалната или индустриалната собственост на НТК, което ще бъде преследвано от НТК с всички законови средства и може да доведе до неблагоприятни правни последици за всеки нарушител, бил той Потребител или трето лице.

 

Търговските марки в Сайта, притежавани или управлявани във връзка с Bg-guide.org са собственост на НТК, освен когато НТК има право да ги използва на друго правно основание.

 

2.    Интелектуална и индустриална собственост на Потребители и трети лица

       

Освен използваното авторско съдържание Bg-guide.org дава възможност на Потребителите да публикуват (ъплоудват) съдържание, включително снимки, текст, видео аудио и музикални произведения и друг вид съдържание. В този случай НТК действа като платформа за съдържание, предоставено от трети страни и Потребители, без да е носител на авторски или сродни права, освен ако това не е указано изрично.

 

Всички търговски марки, географски означения, произведения, вкл. песни, лога и др., които са публикувани от Потребители на Bg-guide.org или негови микросайтове, се считат за изключителна собственост на публикувалите ги лица, освен ако изрично не е посочено друго или от обстоятелствата е видно, че върху тези обекти права имат други лица.

.

Bg-guide.org може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, поддържани от други доставчици на съдържание. Тези връзки са предоставени единствено за ваше удобство и Bg-guide.org не поема ангажименти по отношение на съдържанието или точността на тези материали. Само при писмено споразумение със НТК се позволява хипервръзка със Сайта. НТК си запазва правото да оттегли съгласието си за споделянето на каквато и да е връзка по всяко време.

 

3.    Публикуване на съдържание от Потребители

 

Потребителите нямат право да публикуват материали, защитени от авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална и/или индустриална собственост без изричното разрешение на съответния правоносител или без подобно публикуване да е разрешено от действащото законодателство. В случай че публикуват чуждо съдържание в съответствие с приложимото законодателство Потребителите изрично посочват съответния/те автор/и или друг/и правоносител/и.

 

Потребителят носи цялата отговорност при злоупотреба с или нарушение на авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална и/или индустриална собственост като понася всички неблагоприятни последици от подобна злоупотреба или нарушение съгласно приложимото законодателство.

 

4.    Предоставяне на права. Лицензионно споразумение

 

a)    Предоставяне на неизключителни права на НТК

 

Доколкото Потребителят е носител на авторско или сродно право или на друг вид право на интелектална или индустриална собственост върху определено публикувано на Сайта съдържание, включително, но не само снимки, видео клипове, статии, музикални произведения, и други обекти, чрез публикуването им на Сайта, Потребителят предоставя на Bg-guide.org неизключително, безвъзмездно, вечно и неотменимо правото да използва, възпроизвежда, изменя, адаптира, модифицира, публикува, редактира, превежда, разпространява, представя или използва по друг начин това съдържание или обект самостоятелно или като част от други произведения под всякаква форма, чрез всякакви медии или технологии, без териториални или времеви ограничения, както и да преотстъпва тези права на други лицензополучатели.

 

b)    Предоставяне на неизключителни права на други Потребители

 

С публикуването на каквото и да било съдържание на Сайта Потребителят предоставя на всеки друг Потребител право за достъп, преглед или възпроизвеждане на материали за лична употреба на това съдържание.

 

Потребителите, които разглеждат, четат или слушат онлайн или ползват по друг начин снимки, текст, музика и друго съдържание от Сайта, се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно да използват това съдържание само и единствено с некомерсиална цел. Потребителите нямат право да използват за търговски или друг вид комерсиални цели каквото и да било съдържание, публикувано от други Потребители без предварително получаване на тяхното изрично писмено съгласие. Индивидуални или Бизнес-потребители, Посетители или трети лiца нямат право да свалят, записват, съхраняват или използват по какъвто и да било начин снимки, текстове и др. произведения, публикувани на Сайта без предварителното изрично писмено съгласие на НТК и/или съответния Автор.

 

5.    Предявяване на претенции за нарушаване на авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост

 

Ако Потребител или трето лице е на мнение, че публикуването на Сайта или на микросайт съдържание нарушава негови авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, то следва да се обърне за съдействие към НТК, като предостави на Bg-guide.org следните документи и информация:

 

•     идентифициране и локализиране на точното местоположение (линк) на Сайта или микросайта, където е публикувано съдържанието, за която твърдите, че е нарушено Ваше авторско или сродно право,

•     писмена декларация, че публикуването на Сайта или на микросайт съдържание нарушава негови авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, както и описание на точното нарушение или злоупотреба,

•     писмени или други доказателства в подкрепа на Вашето твърдение,

•     нотариално заверена декларация, че горепосочената информация е вярна и че вие сте титулярът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на титулярът на авторските права,

•     декларация, че ще покриете всички разходи и евентуални обезщетения, в случай че се установи, че не е налице твърдяното нарушение,  

•     Вашето име и информация за контакт, като телефонен номер или пощенски адрес,

 

Всички тези документи трябва да бъдат адресирани и изпратени на посочените по-горе адреси за кореспонденция на НТК. В подходящ срок след получаване на съответните документи НТК извършва проверка и в зависимост от нейния изход предприема съответни мерки, като:

•     приема направената претенция и преустановява публикуването на съответното съдържание на Сайта или

•     отхвърля Претенцията.

 

Потребителите и третите лица се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че тъй като НТК не притежава каквато и да било юрисдикция или властнически правомощия, проверката по предходното изречение е само и единствено за вътрешни цели и с оглед своевремено предотвратяване на евентуални нарушения на авторски или сродни права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост. НТК не носи каквато и да било отговорност за резултата от проверката, независимо дали този резултат отговаря на обективната истина.

 

Ако въпреки стремежът на НТК да публикува само и единствено авторско съдържание, НТК или негови служители са публикували или допуснали публикуването на Сайта на текст или друго съдържание, които  нарушават пряко или непряко съществуващи авторски или сродни права или други права на интелектуална собственост, то потърпевшите се съгласяват изрично, че подобно нарушение не е умишлено и НТК не носи отговорност за нарушението. При установяване на подобно нарушение, включително по сигнал на заинтересованото лице, НТК изтрива въпросното съдържание от Сайта. Всякакви искове или претенции за обезщетение вследствие на подобно нарушение са изключени.

 

В случай на установено от НТК нарушение на авторско право или сродните му права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост от Потребител на Сайта съответният Потребител носи пълна лична отговорност съгласно приложимото законодателство. В този случай НТК има право да уведоми съответните органи, с компетенции в защитата на подобни права.

 

Всеки Потребител, за когото се установи, че е нарушил авторско право или сродните му права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост е длъжен да обезщети НТК, както и негови управители, директори, служители, агенти или партньори за всички претърпени от последните вреди, вкл. пропуснати ползи, в резултат от подобно нарушение. Bg-guide.org си запазва правото да прекрати ползването на Сайта от всеки Потребител, който нарушава или за когото възникнат основателни съмнения, че нарушава авторски или сродни права или друга интелектуална и индустриална собственост на трети лица.

 

IX.   Отговорност

 

1.    Генерална клауза

 

Потребителят се съгласява изрично, неотменимо и безусловно, че използването на този Сайт и микросайтове е на собствен риск. Bg-guide.org, нейните партньори, служители, агенти, търговци, доставчици или който и да е, не могат да гарантират, че Сайтът винаги ще е безопасен, сигурен, в изправност и няма да има грешки, нито пък поемат гаранция, че Сайтът ще функционира винаги без прекъсвания, забавяне или несъвършенства, както и относно резултатите от използването на Сайта или всеки микросайт, нито пък точността, надеждността или съдържанието на всяка информация, функционалсност, Услуга или др., предоставяни от или чрез Сайта или микросайтове.

 

Достъпът до Сайта и микросайтовете се предоставят "каквито са" и "каквито се предлагат". НТК не отговаря за каквито и да е претеции, изрични или преполагаеми, във връзка с работата на Сайта и възможностите за неговото ползване, като цяло или за някаква конкретна цел.

 

2.    Отговорност за функционирането на Сайта

 

Потребителите приемат и признават, че въпреки че Интернет е сигурна среда, понякога има прекъсвания в предлаганите услуги или функционалности, които са извън контрола на Bg-guide.org. Bg-guide.org не носи отговорност данни, изгубени при предаване на информация в Интернет, както и за други вреди, породени от причини извън нейния контрол. Въпреки че ключова цел на НТК е да направим Сайта достъпен 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, Сайтът може да бъде недостъпен за определен период от време по някаква причина, включително, но не само поради срив в системата, хакерски атаки, рутинна поддръжка и други. Вие разбирате и се съгласявате, че поради различни обстоятелства достъпът до Сайта може да бъде прекъснат, временно спрян или прекратен.

 

3.    Отговорност за съдържание публикувано от Потребител или трето лице

 

Bg-guide.org няма редакторски контрол върху дистрибутирано съдържание така, както обществените библиотеки, книжарниците или павилионите за вестници не са отговорни за съдържанието на притежаваните от тях печатни издания. Bg-guide.org не е длъжна да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на Услугите или функционалностите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Bg-guide.org не носи отговорност за информацията, коментарите, съдържанието, включително но не само снимки, видео, текст, музика, графика и др., публикувани от Потребители или трети лица в Сайта.

 

Потребителите носят цялата отговорност за публикуваните от тях съдържания, съобщения или информация, както и извършваните от тях действия, включително, но не само злоупотреба с чужди лични данни, нарушения на авторското право и сродните му права, както и други нарушения на права на интелектуална и/или индустриална собственост, извършване на престъпления и др.

В случай че Bg-guide.org претърпи каквито и да било вреди вследствие на нарушение на Общите условия, приложимото законодателство или друга регулация от страна на Потребител и/или трето лице, нарушителят се задължава да обезщети НТК за всички претърпени от НТК вреди и пропуснати ползи вследствие на посоченото неизпълнение. 

 

4.    Отговорност при сключване на сделка чрез Сайта

 

Както беше отбелязано, Сайтът предлага възможности за сключване на сделки чрез Bg-guide.org, предлагани от партньори на Bg-guide.org – Бизнес потребители. Потребителят разбира и приема, че той/тя е този, който взаимодейства с търговци и други Бизнес потребители на Сайта или микросайтовете, съответно евентуални договорни или преддоговорни отношения възникват директно между Потребителя и съответния Бизнес потребител. В този смисъл НТК предоставя само и единствено платформа, улесняваща комуникацията между страните, но не участва в и не влияе по какъвто и да било начин върху техните отношения. НТК не гарантира каквото и да било обстоятелство, свързано с правния статус на други Потребители / Бизнес потребителя, тяхната надеждност и коректност, платежоспособност, качествата на предлагани стоки и услуги или други обстоятелства от значение за сключването на сделка чрез Сайта.

 

Потребителите, вкл. Бизнес потребителите, освобождават Bg-guide.org от всякаква отговорност, свързана със сделка чрез Сайта, вкл. за покупка на продукт или услуга, за всяко действие или бездействие на Потребител или Бизнес потребител, включително и неспазване от тяхна страна на приложимо право, настоящите Общи условия и / или условията на сделката.

 

Потребителите се съгласяват да защитават и обезщетяват Bg-guide.org, нейните партньори и съответните директори, служители и агенти от и срещу всички искове, съдебни или административни процедури, произтичащи от или свързани с ползването от тяхна страна на Сайта или негови микросайтове. Обезщетението по предходното изречение обхваща включително, но не само всички и всякакви загуби, разходи и вреди (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), както и пропуснати ползи.

 

5.    Обхват на отговорността

 

Bg-guide.org не носи каквато и да било отговорност спрямо Потребители или трети лица за всякакви пропуснати ползи или други косвени последващи, специални, непреки или случайни вреди, причинени от или във връзка с ползването на Сайта или микросайтове, дори ако подобни вреди са могли да бъдат предвидени предварително. Нашата обща отговорност, произтичаща на ползването на Сайта или микросайтове няма да надвишава BGN 100 (сто лева). В случай че приложимото законодателство съдържа забрана за ограничение или изключване на отговорността, то отговорността на НТК ще бъде ограничена до пълната степен, разрешена от приложимото право.

 

X.    Допълнителни разпоредби

 

1.    Влизане в сила

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на Сайта Bg-guide.org.

 

2.    Номерация

 

Настоящите Общи условия са организирани в следните сектори:

•     Раздели – от I до X, номерирани с римски цифри,

•     Точки към съответен раздел, номерирани с арабски цифри,

•     Букви към съответна точка, обозначени с латински букви,

•     Булети или тирета.

Някои от разделите (понякога наречени Политики или друго сходно наименование) имат относителна самостоятелност. С оглед по-добра прегледност Потребителите могат да бъдат препращани към съответен раздел от Общите условия, обособен в самостоятелен документ. Независимо от това този раздел остава част от Общите условия, които следва да се прилагат и тълкуват в цялост.

За всеки нов раздел номерацията на точките и буквите започва отначало. При препращане се посочва съответния раздел, точка, буква или булет/тире, а когато препратката е в рамките на един сектор (раздел, точка или буква) се счита че препратката е към съответната точка, буква, булет/тире в този сектор.

 

3.    Правна сила на заглавията

 

Заглавията на секторите са единствено с оглед по-голяма прегледност и следва да се считат за индикативни. 

 

4.    Промяна, изменения и допълнения

 

Bg-guide.org може по свое усмотрение да преразглежда и да променя, изменя или допълва тези Общи условия по всяко време. Ползвайки Сайта, функциите и услугите, предоставяни от него, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези изменения или допълнения на Общите условия.

 

Когато са направени съществени промени на тези Общи условия, НТК ще се опита да Ви уведоми по подходящ начин, включително чрез изпращане на писмо на електрония адрес (имейл), който сте регистрирали на Сайта, или чрез публикуване на уведомление за промяната на Сайта. Въпреки това Ви съветваме да извършвате периодичен преглед на най-новата версия на Общите условия на следния адрес http://bg-guide.org/terms-and-conditions-p3

 

Всички изменения и допълнения на Общите условия влизат в сила в подходящ срок след приемането им от компетентния орган. Срокът на влизане в сила се указва в акта за приемането на измененията и/или допълненията в Общите условия. В случай че с измененията/допълненията се предвижа въвеждането на допълнителни такси за ползване на някои услуги или функции на Сайта, то промените следва задължително да бъдат обявени на Сайта в подходящ срок преди влизането им в сила. Всяко използване на сайта от Потребител след това предупреждение ще се счита за приемане на тези промени от страна на този Потребител.

 

5.    Евентуална недействителност

 

В случай че някоя разпоредба на настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна или нищожна, това не води до недействителност или нищожност на целите Общи условия. В този случай Потребителите се съгласяват да заместят недействителната разпоредба с действителна такава, която отговаря най-точно на икономическия смисъл на взаимоотношенията между Потребителите и НТК и на тяхната действителна воля и държи сметка за характера на предоставяните услуги и интересите на НТК. 

 

6.    Приложимо право

 

Независимо че Сайтът може да бъде достъпен от множество държави, Потребителите разбират, че НТК е дружество, регистрирано в България и спрямо неговата дейност, включително по отношение на защитата на личните данни, защита на авторското право и сродните му права, защита на потребителите и др. специални области, се прилагат разоредбите на действащото българско законодателство.

Потребителите се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че към настоящите Общи условия и отношенията между Потребителите и НТК се прилага изключително българското право, с изключение на неговите стълкновителните норми.

 

7.    Спорове и подсъдност

 

Всички спорове между Страните, възникнали във връзка с ползването на Сайта и микросайтовете и неговите Услуги и функционалности, с нарушаване на сигурността на личните данни, нарушения на авторско или сродно право, интелктуална или индустриална собственост, влизането в сила, действието и изпълнението на настоящите Общи условия и други въпроси ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между съответния Потребител и НТК, а в случай, че това се окаже невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за разрешаванe пред компетентния съд в гр. София.

 

8.    Езикови версии

 

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език. За да получите достъп до езикова версия на Общите условия на друг език, моля изберете съответната езикова версия на Сайта или изберете някоя от връзките по-долу:

•     English version

 

В случай че Общите условия не са достъпни на Вашия език, за меродавна се счита българската версия. В случай на противоречие между различните езикови версии приоритет има българският текст.

 

9.    Дефиниции

 

Доколкото не е посочено друго, понятията, използвани в настоящите Общи условия, ще имат значението, описано по-долу: 

 

a)    Сайтът

 

Сайтът е интернет страницата BG-GUIDE.ORG, съответно намираща се на домейн BG-GUIDE.ORG, както и всички микросайтове, персонални или групови страници, форуми, микроблогове или други компоненти, технологично, функционално и съдържателно свързани с нея.

 

b)    НТК

 

НТК е Национален Туристически Клъстер „Българският Пътеводител“, сдружение с нестопанска цел в частна полза, вписано в СГС с ф.д. № 307/2013, БУЛСТАТ 176488025, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 90. За избягване на излишни повторения в настоящите Общи условия като синоним на НТК се използва още „ние“, „нас“, “Bg-guide.org”, НТК и т.н. В зависимост от контекста всяко от тези означения може да обхваща както юридическото лице НТК, така и негов собственик или съдружник, управител/и, служител, агент или друго свързано лице, с което НТК с намира в пряка икономическа или юридическа свързаност и чиито права и интереси са от значение за или могат да бъдат засегнати от дейността на НТК. 

 

c)    Потребител

 

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго обединение, например Група, което е регистрирано в Сайта или ползва целенасочено или не, всички или част от функционалностите на Сайта или негови

Микросайтове.

 

d)    Услуга

 

Услуга е всяка платена или безплатна функционалност, метод за комуникация, интеракция или друга активност, достъпна на Сайта, която може да бъде ползвана от Потребител, вкл. посетител на Сайта.

 

e)    Съдържание

 

Под Съдържание в настоящите Общи условия се има предвид всяка публикация от НТК, Потребител или трети лица на Сайта, включително, но не само текст, информация, новини, постове, статуси, заглавия, Обяви, снимки, изображения, видео клипове, звукове, други произведения, търговски марки, лога, лична информация, мета данни и др. 

 

f)     Бисквитки

 

"Бисквитки" (Cookies) са текстови файлове, които са записани на твърдия диск (временно или за постоянно) на Вашия компютър. Те се използват за идентифициране, проследяване на сесията и поддържане на специфична информация за Потребителите на Сайта, като например предпочитанията им или съдържанието на тяхната електронна потребителска количка. Тези (Cookie) файлове могат да бъдат поставени на компютъра Ви от трети лица, които са наши доверени рекламни агенции, за целите, посочени в тези Общи условия. Данните, събирани чрез тези файлове са напълно анонимни. Ако желаете, можете да изтриете всички „бисквитки”, които вече са на твърдия диск на компютъра, като извършите търсене на файлове съдържащи "cookie" в тяхното име, и ги изтриете. Също така, в бъдеще можете да промените опциите на вашия браузър така, че да блокира “бисквитките”. Моля, имайте предвид, че блокирайки, е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на нашия уеб сайт. За повече информация (ползване и блокиране) на „бисквитки”, моля, посетете: allaboutcookies.org.

 

g)    Уеб отметки

 

Уеб отметките (Web beacon) се състоят от малки поредици от софтуерен код, представляващи графично изображение на заявката на уеб страница или имейл. Този графичен символ може да бъде видим или невидим и често се слива с фона на уеб страницата или електронната поща. Уеб отметките (Web beacons) могат да се използват за различни цели, в това число отчитане на трафика на Сайта, преброяване на единичните посетители, рекламни одити и доклади, и персонализация . Уеб отметките, използвани от Bg-guide.org събират само анонимни данни.

 

______________________________________________________________________________

Настоящите Общи условия са приети с решение на Председателя на УС на НТК на 13.02.2015 г. и се прилагат в отношенията между НТК и Потребителите и/или посетителите на Bg-guide.org. С посещението на Bg-guide.org или негов микросайт, включително и чрез препращане чрез директен линк, както и с всяко използване на какъвто и да било продукт, софтуер, данни, канали и/или други функции или услуги, предоставяни от Сайта, от или през интернет страницата на Bg-guide.org, Вие („Потребителят“) давате изрично, неотменимо и безусловно съгласие с настоящите Общи условия за потребители и посетители на Bg-guide.org. За всякакви въпроси или коментари, свързани с прилагането на Общите условия, не се колебайте да се свържете с нас на адрес support@bg-guide.org.