Национален парк "Рила"
Десислава Минчева

Национален парк "Рила"

Рейтинг

Парк Рила е най-големият национален парк в България. Обхваща територия с площ над 81 000 хектара в централните и най-високи части на планина Рила. Създаден е с цел опазването на няколко отделни екосистеми, както и на няколко исторически и природни забележителности с национално значение. На територията на парк Рила се намират четири български резервата - Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица. Национален парк Рила е една от най-големите защитени територии в Европа. В територията на парка е връх Мусала – най-високият връх на Балканския полуостров. От тук водят началото си и едни от най-големите и пълноводни реки както в България, така и на Балканите – Искър, Марица и Места. Във високопланинските части на Рила има над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера, разположени главно в дълбоките дъна на циркусите. Територията на парка е покрита от горски екосистеми като смърч, ела, бяла мура и клек. Флората и фауната на територията на парк Рила също е изключително богата. Срещат се около 1400 висши растения, 105 вида реликти и 57 ендемити, от животните тук се намират 172 вида гръбначни животни, от които 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги , 99 вида птици и 48 вида бозайници.Тук се намират най-голямата популация на балканска дива коза в България, най-голямата високопланинска популация на лалугер, едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК