Проекти

Участия в проекти и инициативи

Участия по национални и международни проекти: 

 

NTC BG Guide

Проект "Българският пътеводител - иновативни и интерактивни туристически услуги",

финансиран по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013,

период на изпълнение 07.10.2013 - 07.04.2015 г.

 

          ArtReefs   

        

Проект "Изкуствени рифове - Иновативни, конкурентоспособни и интегрирани инструменти за устойчив крайбрежен туризъм и приобщаващ растеж в Средиземно и Черно море",

финансиран от АМСП към ЕК, Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМР)

период на изпълнение 01.08.2016 - 31.07.2018 г.            

 

               DANUrB

Проект "DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity“, акроним DANUrB,

финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

период на изпълнение 01.01.2017 - 30.06.2019 г.

 

 

 
      SEM-Centres

 

Проект "Cross-border Sustainable Employment Mix-Centres in the fields of information technologies, tourism and agriculture", акроним SEM-Centres, 16.4.2.077

финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V А Румъния – България" 2014-2020

период на изпълнение 13.05.2017 - 12.11.2018 г.

 
 TRANS-EDU-NET

Проект "Транснационална образователна мрежа за младежи – нови технологии и предприемаческо мислене в областта на туризма", акроним TRANS-EDU-NET

финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 

период на изпълнение: 01.08.2017 - 31.07.2019 г.