Национален музей "Земята и хората"
Национален музей "Земята и хората"

Национален музей "Земята и хората"

Рейтинг

Националният музей „Земята и хората”- София е държавен културен институт с национално значение. Извършва общонационални функции по издирване, придобиване, изучаване, опазване и представяне на минералите и минералните ресурси, като важна част от националното природно наследство. Участва в провеждането на държавната политика по изучаване и опазване на културното наследство, съвместно с компетентните държавни и общински органи. Осъществява методическа и друга помощ на музеите от националната музейна мрежа.

 

Сградата на Националния музей „Земята и хората” е построена в края на ХІХ век, като най-голямата постройка от тогавашната военна работилница (Софийски артилерийски арсенал). Една от първите сгради с цялостна железобетонна конструкция. Обявена е за недвижима културна ценност. През 1986 г. е предоставена безвъзмездно за изграждане на музей „Земята и хората”. Сградата е реставрирана и адаптирана за новите цели.

 

Музеят e храм на дарителството, сътворение на щедростта и родолюбието. Създаден е изцяло с дарения  на български и чуждестранни физически и юридически лица. Цялостната реализация на музея, включително реставрацията и адаптацията на сградата, е осъществена с парични средства на Националния дарителски фонд „13 века България”. Към декември 2014 г. общо 77 % от образците в основния фонд на музея са били придобити чрез дарения от 912 български и чуждестранни дарители.

 

С най-голяма научна и културна стойност е дарената от Илия Делев през 1985 г. колекция „Гигантски кристали от Бразилия”.

 

Материалите в музея са подредени в 7 раздела. Разделът "Минерални ресурси на България" съхранява образци от около 400 български находища и рудопроявления. Експозицията „Минерали на Земята“ е най-богатата систематична колекция на Балканите, включваща  7600 образеца от 1569 минерални вида, при общо известни за науката 4200. "Минерали на България" е най-пълната колекция от български минерали и съдържа 4191 образеца. "Скъпоценни и декоративни камъни" има 2668 образеца от всички видове скъпоценни камъни.

 

Националният музей „Земята и хората” е инициатор на редица прояви – чествания на разични празници, образователни програми, учебни дейности и др.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК