slide1_1306x818_crop_8b7ba17dc6

Включете се в европейското публично-частно партньорство, за да насърчите използването на изкуствени рифове в Средиземно и Черно море

Проект ArtReefs има за цел да промотира идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаването на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.
Всички новини

Прессъобщение 2

21 юни 2017

 

 

Включете се в европейското публично-частно партньорство, за да насърчите използването на изкуствени рифове в Средиземно море и Черно море

 

Проект ArtReefs има за цел да промотира идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаването на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

 

През последните месеци проектът изследва важни предизвикателства, свързани с внедряването на изкуствени рифове, насочени към законодателството, възприятието на заинтересованите страни, възможните бизнес модели и успешен опит в целия свят.

 

Тези дейности бяха проведени чрез задълбочени проучвания, интервюта и работни срещи, в които заинтересовани страни бяха включени като участници от туристическата индустрия, обществени организации и компании, развиващи изкуствени рифове. Това позволи изграждането на съвместна визия сред партньорите и разработването на насоки и план за действие.

 

План за действие за разполагане на изкуствени рифове в Средиземно и Черно море

 

Планът за действие изтъква конкретни и осъществими действия като събира заедно ноу-хау, тематични познания и данни от задълбочения международен анализ на политиките, програмите, заинтересованите страни и най-добрите практики, свързани с използването на изкуствени рифове за туристически цели.  Дейностите са структурирани в тематични области, за да се осигури тяхното съответствие със стратегическите цели и да се отрази интереса на партньорите от консорциума като представители за участващите региони.

 

Основните цели на Плана за действие са:

 

 • Насърчаване използването на изкуствени рифове за опазване на околната среда и управление на крайбрежието;
 • Показване на потенциала на изкуствените рифове за устойчив туризъм и допълващите го дейности; 
 • Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни от интегрираната морска политика по въпроса за изкуствените рифове;
 • Увереност, че новите разработки на изкуствени рифове са устойчиви и се управляват правилно.

 

За постигането на тези цели са планирани 17 конкретни действия, които могат да бъдат категоризирани по следния начин:

 

 • Действия, посветени на реализирането на рамка за опазване на околната среда и устойчив туризъм чрез изкуствени рифове;
 • Действия, предназначени за улесняване на транснационалния обмен и развитие на местни и регионални мрежи;
 • Действия, посветени на разработването на специфични инструменти за оптимизиране прилагането на изкуствени рифове за развлекателни цели;
 • Действия, посветени на внедряването на стандартна методология за улесняване на управлението и наблюдението на изкуствени рифове за развлекателни цели.

 

Планът за действие по проект ArtReefs не разчита на собствени средства, но е замислен като катализатор на съществуващото финансиране на национално и европейско равнище.

 

Подкрепете инициативата и се включете в публично-частното партньорство

 

Професионалисти от туристическата индустрия (Туроператори, Туристически агенции, Хотели, Ресторанти, Водолазни клубове и др.), Държавни органи (местни, регионални и национални), Иновативни фирми, проектиращи/изпълняващи изкуствени рифове, изследователски организации и асоциации (за околна среда, риболов, ветроходство и т.н.) ще бъдат поканени да се присъединят към ПЧП.

 

Ако сте заинтересовани от общата визия за ArtReefs и съответния План за действие за устойчиво развитие и популяризиране на изкуствени рифове като инструмент за устойчив крайбрежен туризъм, можете да ангажирате организацията си да подкрепи инициативата и да съдейства за постигането на стратегическите и оперативни цели на ArtReefs, като подпишете Писмо за подкрепа, което не е обвързващо и не налага правни или финансови задължения или отговорности към вашата организация.

 

Ще участвате и ще бъдете поканени да участвате в събития и инициативи като работния семинар във Варна (България) на 10-11 октомври 2017 г., където ще се представи реален пример за разполагането на подземен музей на българското Черноморие, който ще бъде използван за разрботването на всеобхватен туристически пакет за изкуствен риф с активното участие на междусекторни заинтересовани страни.

 

Освен това до края на 2017 г. в България, Франция, Италия и Испания ще бъдат организирани „Сини“ иновативни лаборатории. Тези работни сесии ще поканят и ангажират всички заинтересовани страни, които могат да се намесят в адаптирането и трансфера на туристическия пакет ArtReefs.

 

На последно място, към края на проекта (юли 2018 г.) в Пескара (Италия) се планира международно събитие за улесняване на съвместяването на публични и частни, междусекторни и трансдисциплинарни партньорства в областите на промишлеността и научните изследвания в сферата на всеобхватните туристически пакети, използващи Изкуствени рифове за син растеж.

 

За проекта ArtReefs

 

ArtReefs е 24-месечен съвмес-тен проект, финансиран от Европейския съюз чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 

Целта му е да насърчи използването на изкуствени рифове, разработени по поръчка, като универсална инфраструктура за генериране на иновативни туристически пакети, допълващи се икономически дейности и благоприятни услуги за природата, водещи до създаване на работни места и по-тясно сътрудничество между съответните заинтересовани страни.

 

Проектът обединява експертния опит на шест организации:

 

 • Innogate to Europe: МСП от Испания,специализирано в областта на иновациите ипредприемачеството;
 • CNR-ISMAR: морския клон на Националния Изследователски Съвет на Италия;
 • Pôle Mer Méditerranée от Франция,най-големия морски клъстер в региона;
 • Национален туристически клъстер "Български пътеводител", специализиран вустойчивия и алтернативен туризъм;
 • Областна администрация Абруцо (Италия),водеща интегрираното управление накрайбрежните зони в Адриатическо море;
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини,обединение на21общини поБългарското Черноморие

 

Допълнителна информация:  www.artreefs.eu

 

Ръководител на проекта: Mr. Luis LOZANO llg@innogatetoeurope.eu

 

Връзки с обществеността: Mr. Colin RUEL ruel@polemermediterranee.com

 

Партньор 5: НТК "Българският пътеводител", info@bg-guide.org

 

* Проект ArtReefs е финансиран от Европейския Съюз по Договор No.EASME/EMFF/2015/1.2.1.7/03/SI2.735917

Галерия

 • art-reefs-2-pr-release-bg-june-2017-page-001_122x122_crop_0da32cec81
 • art-reefs-2-pr-release-bg-june-2017-page-002_122x122_crop_a826448b9e
 • art-reefs-2-pr-release-bg-june-2017-page-003_122x122_crop_80bc9ec5c9