conference_1306x818_crop_d2cf04dfb8

Проектът QuesTour популяризира културно-исторически маршрути и ресурси в България и Сърбия

Културно-исторически маршрути и ресурси, които са слабо изследвани и познати досега, бяха популяризирани благодарение на трансграничния проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, CB007.2.13.225.
Всички новини

                                                                                                                                                                                                            

Постиженията на инициативата бяха представени по време на финалната конференция по проекта, която се проведе на 05 юли 2021 г., организирана от община Враца, която е партньор по тази инициатива. В събитието участваха 10 представители на българската страна – местни власти, публични организации, младежки и туристически организации, както и сръбският партньор по проекта - ENECA - Асоциация на икономическите експерти (Сърбия). Водещият партньор – Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, представи постиженията на проекта, сред които са извършеното картографиране на неизследвани културни и исторически ресурси, създаденият т. нар. Генератор на бизнес модели. Партньорите представиха и пилотните QuesTour инициативи -  проведените тематични туристически обиколки, както и QuesTour фестивала (02-04.07.2021 г.).  

 

QuesTour стартира през април 2020 г. и въпреки пандемичните условия заради COVID-19, в които се реализира, успя да повиши важността на редица непознати туристически маршрути и ресурси в трансграничния регион България-Сърбия. Сред успехите на проекта са и нарасналата активност на общността и устойчивото използване на трансграничните природни, културни и исторически ресурси. 

 

Специално внимание беше обърнато на разработения в рамките на проекта QuesTour Генератор за бизнес модели. Той анализира неизследвани културни, природни и исторически обекти в граничния регион България-Сърбия и идентифицира бизнес модели за развитие на устойчив туристически продукт.

 

Благодарение на инициативата е създадена специална платформа QuesTour - https://questour-project.eu/, стана ясно на проведения форум. Платформата съдържа обособени секции за търсене на турове, обучения, анализи и услуги. В нея могат да бъдат намерени и картографираните в рамките на проекта малко познати и слабо изследвани до момента природни, културни и исторически забележителности. Достъпът до ресурсите на платформата се подпомага и от създаденото мобилно приложение QuesTour. Специално внимание беше обърнато на разработените за целите на проекта приключенски турове, информацията за които също е част от съдържанието на платформата. Трите тематични туристически обиколки от двете страни на границата показаха на участниците неизследвани и малко популярни, но ценни места в трансграничния регион. Благодарение на тях бяха повишени възможностите за устойчиво използване на конкретни туристически ресурси. Туровете бяха организирани на базата на културното наследство, природните ресурси, традициите и занаятите в региона.

 

Проектът QuesTour е фокусиран върху ангажирането на местните общности и туристическите ресурси, устойчивото използване на ресурсите и насърчаване създаването на пилотни инициативи.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

 

             Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2014-2020.